پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

صفحه اصلی

:

گالری صفحات اصلی :همه صفحات اصلیجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

از گالری صفحات وب اصلی برای نگه داری صفحات وی اصلی استفاده می شود. صفحات وب اصلی موجود در این گالری در دسترس این سایت و تمام سایت های زیر مجموعه این سایت هستند.
نوع
  
  
  
  
نسخه (های) رابط کاربری سازگار
  
  
  
  
نوع محتوای مرتبطفیلتر
پوشه: Editing Menu
  
14/06/1434 06:22 ب.ظi:0#.f|fbauser|nadminتایید شده
پوشه: en-us
  
14/06/1434 06:21 ب.ظi:0#.f|fbauser|nadminتایید شده
پوشه: fa-ir
  
14/06/1434 06:21 ب.ظi:0#.f|fbauser|nadminتایید شده
پوشه: Preview Images
  
14/06/1434 06:22 ب.ظSystem Accountتایید شده
AdvancedSearchLayout.aspx
AdvancedSearchLayout.aspx
  
12/03/1434 09:14 ق.ظSystem Account4تایید شدهصفحه آغازین
android.gif
android.gif
  
29/04/1440 06:32 ب.ظArashltdتایید شدهخیرApproval Workflow Task (en-US)
ArticleLeft.aspx
ArticleLeft.aspx
  
14/06/1434 06:22 ب.ظi:0#.f|fbauser|nadminتایید شدهصفحه مقاله
ArticleLinks.aspx
ArticleLinks.aspx
  
14/06/1434 06:22 ب.ظi:0#.f|fbauser|nadminتایید شدهصفحه مقاله
ArticleRight.aspx
ArticleRight.aspx
  
14/06/1434 06:22 ب.ظi:0#.f|fbauser|nadminتایید شدهصفحه مقاله
BlankWebPartPage.aspx
BlankWebPartPage.aspx
  
14/06/1434 06:22 ب.ظi:0#.f|fbauser|nadminتایید شدهصفحه آغازین
default.master
default.master
  
12/03/1434 09:13 ق.ظSystem Account3تایید شده
DefaultLayout.aspx
DefaultLayout.aspx
  
12/03/1434 09:14 ق.ظSystem Account4تایید شدهبلیصفحه آغازین
Down.gif
Down.gif
  
29/04/1440 07:55 ب.ظArashltdتایید شدهخیرApproval Workflow Task (en-US)
EnterpriseWiki.aspx
EnterpriseWiki.aspx
  
14/06/1434 06:22 ب.ظi:0#.f|fbauser|nadminتایید شدهصفحه ویکی سازمانی
jquery-1.9.1.js
jquery-1.9.1.js
  
03/05/1440 12:47 ب.ظArashltdتایید شدهخیرApproval Workflow Task (en-US)
minimal.master
minimal.master
  
12/03/1434 09:13 ق.ظSystem Account4تایید شده
NewsHomeLayout.aspx
NewsHomeLayout.aspx
  
12/03/1434 09:14 ق.ظSystem Account4تایید شدهبلیصفحه آغازین
nightandday.master
nightandday.master
  
14/06/1434 06:22 ب.ظi:0#.f|fbauser|nadmin4تایید شده
PageFromDocLayout.aspx
PageFromDocLayout.aspx
  
14/06/1434 06:22 ب.ظi:0#.f|fbauser|nadminتایید شدهصفحه مقاله
PageLayoutTemplate.aspx
PageLayoutTemplate.aspx
  
14/06/1434 06:21 ب.ظi:0#.f|fbauser|nadmin4تایید شدهبلی
ParnianAmlak.master
ParnianAmlak.master
  
01/12/1441 07:46 ق.ظArashltd4تایید شدهخیرApproval Workflow Task (en-US)
ParnianHomeLayout.aspx
ParnianHomeLayout.aspx
  
26/08/1441 01:47 ب.ظArashltdتایید شدهخیرApproval Workflow Task (en-US)
ParnianLoginLayout.aspx
ParnianLoginLayout.aspx
  
03/07/1434 05:38 ب.ظi:0#.f|fbauser|nadminتایید شده
ParnianTextLayout.aspx
ParnianTextLayout.aspx
  
03/07/1434 05:22 ب.ظi:0#.f|fbauser|nadminتایید شده
ParnianTrackingLayout.aspx
ParnianTrackingLayout.aspx
  
03/07/1434 05:21 ب.ظi:0#.f|fbauser|nadminتایید شده
PeopleSearchResults.aspx
PeopleSearchResults.aspx
  
12/03/1434 09:14 ق.ظSystem Account4تایید شده
ProjectPage.aspx
ProjectPage.aspx
  
14/06/1434 06:22 ب.ظi:0#.f|fbauser|nadminتایید شدهصفحه پروژه
RedirectPageLayout.aspx
RedirectPageLayout.aspx
  
14/06/1434 06:22 ب.ظi:0#.f|fbauser|nadminتایید شدهصفحه آدرس دهی مجدد
ReportCenterLayout.aspx
ReportCenterLayout.aspx
  
12/03/1434 09:14 ق.ظSystem Account4تایید شده
SearchMain.aspx
SearchMain.aspx
  
12/03/1434 09:14 ق.ظSystem Account4تایید شدهصفحه آغازین
1 - 30 بعدی