پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
  
شرح
  
پاکت مخصوص قراردادن فیش پرداخت مبلغ تضمینی، دعوتنامه، تایید قبول شروط مزایده
  
مخصوص قراردادن فرم قیمت پیشنهادی
  
شرایط و ضوابط شرکت در مزایده
  
نمونه فرم ارائه قیمت پیشنهادی شرکت در مزایده فروش املاک سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد
  
این نمونه برگه صرفا جهت اطلاع متقاضیان شرکت در مزایده سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد بوده و هیچگونه اعتبار دیگری ندارد.