پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
ورود به سامانه
​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
 

 اعلانات

 
جهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.
  
  
  
  
29/06/1441 08:49 ق.ظ
 

 املاک قابل واگذاری

 
  
  
آدرس
  
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد شماره 509
ریال2,334,600,000
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 517
7,732,800,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر واحد 522
7,232,400,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 529
7,066,800,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 524
7,013,940,000 ریال
تجاری(ملک شماره 4)7-9-86-1
پروژه اطلس- طبقه D - واحد D278- شماره 4052
6،630،000،000ریال(قیمت کارشناسی شده پایه)
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 527
6,597,000,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 514
6,541,080,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 528
6,422,400,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، طبقه دوم ، واحد شماره 502
5,844,960,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 516
5,644,800,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 519
5,397,840,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 520
5,268,240,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 518
5,253,120,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 523
5,101,380,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 515
5,077,800,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 526
4,764,600,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 525
4,743,000,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 512
4,483,800,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 513
4,406,400,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، آسمان دو ، واحد 506
3,943,800,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31-1
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، آسمان دو ، واحد 504
3,283,200,000 ریال
تجاری(ملک شماره 8)
پروژه آرمیتاژ- قطاع سه- طبقه منهای یک-واحد شماره 125
2،250،000،000ریال(کارشناسی شده پایه)
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد شماره 511
2,901,600,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31-1
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد شماره 510
2,700,000,000 ریال
آسمان دو 7-3-83-31
میدان 17شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، طبقه دوم ، واحد شماره 501
2,584,920,000
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، آسمان دو ، واحد 503
2,180,880,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، آسمان دو ، واحد 508
2,136,600,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، آسمان دو ، واحد 507
2,116,800,000 ریال
تجاری(ملک شماره 5)7-9-86-1
پروژه اطلس-طبقه D -واحد D200 -شماره 4015
16،650،000،000ریال(کارشناسی شده پایه)
مجتمع تجاری آسمان دو7-3-83-31
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 521

10,108,800,000 ریال
تجاری(ملک شماره 7)
خیابان شیرازی-پروژه ونک-قطاع یک-طبقه یک-واحد شماره 426
1،850،000،000ریال(کارشناسی شده پایه)
تجاری(10)1-7-45-1
برج سلمان، خیابان راهنمایی نبش سلمان فارسی، مغازه واحد شماره 46
تجاری(5)7-3-13-9-1-0-4
حاشیه میدان 17 شهریور، پاساژ کیمیا ، طبقه منهای دو، واحد 46
آپارتمان  سبحان شماره  هفت3-30-189-8
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه  2 - واحد هفت
آپارتمان  سبحان شماره  ده3-30-189-8
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه 2- واحد 10
تجاری7-9-86-1
سیدی، پروژه اطلس، طبقه C، واحد C 165، شماره 3119
تجاری(11)7-9-86-1
شرکت الماس تابان کیش  واقع در سیدی،پروژه اطلس،طبقه D، واحد D279، شماره 4050
تجاری(6)7-3-13-9-1-0-5
آپارتمان  سبحان شماره یک3-30-189-8
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه 1- واحد 1
تجاری(1)
خیابان شیرازی، پروژه ونک، قطاع یک نیم طبقه واحد شماره 304
تجاری(3)
خیابن شیرازی، پروژه ونک قطاع یک طبقه اول  واحد شماره 416
آپارتمان  سبحان شماره  نه3-30-189-8
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه  2 - واحد 8
تجاری(9)1-7-45-1
برج سلمان، خیابان راهنمایی نبش سلمان فارسی، مغازه واحد شماره 37
آپارتمان  سبحان شماره  هشت3-30-189-8
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه 2- واحد 7
آپارتمان  سبحان شماره  پنج3-30-189-8
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه 1- واحد 5
تجاری(7)7-3-13-9-1-0-0
حاشیه میدان 17شهریور، پاساژ کیمیا طبقه منهای دو ، واحد 2
تجاری(12)7-9-56-1
سیدی،پروژه اطلس، طبقه D، واحد D287، شماره 4036
آپارتمان  سبحان شماره  شش3-30-189-8
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه 2- واحد 6
آپارتمان  سبحان شماره  سه3-30-189-8
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه 1- واحد 3
آپارتمان  سبحان شماره  دو
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه 1- واحد 2
تجاری(4)
خیاان طبرسی ، پروژه آرمیتاژ ، قطاع سه ، طبقه منهای یک،  واحد شماره 148
آپارتمان  سبحان شماره  چهار3-30-189-8
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه 1- واحد 4
تجاری(8)1-7-45-1
برج سلمان، خیابان راهنمایی نبش سلمان فارسی، مغازه واحد شماره 36
تجاری(13)7-9-86-1
سیدی، پروژه اطلس، طبقه D، واحد D288، شماره 4034
تجاری(2)
خیابان شیرازی، پروژه ونک قطاع یک طبقه اول واحد شماره 406