پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
جابجایی به بالا
ورود به سامانه
ورود به سامانه
​Ho
 

 املاک قابل واگذاری

 
  
  
آدرس
  
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 252
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجرا پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 179
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان- پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 270
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 194
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 169
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 288
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 195
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 148
تا 50
تجاری
خیابان سعدی - پاساژ پردیس- فاز 2 طبقه منهای 2 واحد 82
تا 50
سرقفلی
مجتمع تجاری عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 248
تا 50
تجاری
خیابان سعدی- پاساژ پردیس- فاز 2 طبقه منهای 2 واحد 77
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 245
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 189
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 192
تا 50
سرقفلی
مجتمع تجاری عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 269
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 219
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 191
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه همکف مغازه شماره 117
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 243
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 196
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 190
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 73/1
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 286
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 244
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان- پنجراه پایین خیابان- ابتدای جاده سرخس- وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 285
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 227
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 226
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 193
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 265
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 137
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 180
تا 50
زمین2-20-1-1897
انتهای بلوار خیام شمالی - اراضی اسماعیل آباد - قطعه 133
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 241
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 174
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه همکف مغازه شماره 119
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 182
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 254
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 172
تا 50
تجاری
خیابان سعدی- پاساژ پردیس-فاز 2 طبقه منهای 2 واحد 84
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 250
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 181
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان-ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 271
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 183
تا 50
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 230
تا 50
تجاری
خیابان 17 شهریور - پروژه رشد - بلوک c - قطاع 4 - طبقه منهای یک - واحد شماره 106
600 تا 650
تجاری
خیابان 17 شهریور - پروژه رشد - بلوک c  قطاع 4- طبقه منهای یک - واحد شماره 148
600 تا 650
تجاری
خیابان 17 شهریور - پروژه رشد - بلوک c  قطاع 4 - طبقه منهای یک- واحد شماره 135
500 تا 550
تجاری
خیابان شیرازی- پروژه امید1 - قطاع 2- طبقه منهای یک - واحد شماره 88
500 تا 550
زمین9-10-141-8
آب و برق - لاله 14 پلاک 6
500 تا 550
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه همکف مغازه شماره 35
50 تا 100
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه همکف مغازه شماره 145
50 تا 100
پاساژ تجاری6-3-40-3-1-0-19
بلوار مصلی - مصلی 11 - مجتمع تجارتی ابن سینا - طبقه هکف
50 تا 100
آپارتمان
پروژه مشارکتی امید - رسالت 81- بلوک جنوبیc10 -طبقه همکف - واحد 5 .
50 تا 100
سرقفلی
مجتمع تجاری عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 3/1
50 تا 100
سرقفلی
مجتمع تجاری عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 17/1
50 تا 100
سرقفلی6-3-40-3-1-0-20
بلوار مصلی - مصلی 11 - مجتمع ابن سینا طبقه همکف
50 تا 100
تجاری
حاشیه خیابان نواب صفوی- پروژه سروش - قطاع 3- طبقه اول - واحد شماره f7 .
50 تا 100
پاساژ تجاری6-3-40-3-1-0-20
بلوار مصلی - مصلی 11 - مجتمع تجارتی ابن سینا - طبقه هکف
50 تا 100
پاساژ تجاری5-1-1-8-1-0-129
ابتدای خیابان سرخس - مجتمع تجاری عباسقلی خان - فاز 3 - ط همکف - واحد 11
50 تا 100
آپارتمان
پروژه مشارکتی امید - رسالت 81- بلوک شمالی c10 طبقه همکف واحد 3 .
50 تا 100
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 247
50 تا 100
سرقفلی
پاساژ آسیا میدان 17 شهریور طبقه منهای دوم پلاک 38
50 تا 100
آپارتمان
پروژه مشارکتی امید - رسالت 81 - بلوک جنوبی c10 طبقه پنجم - واحد 505 .
50 تا 100
تجاری
حاشیه خیابان نواب صفوی - پروژه سروش - قطاع 3- طبقه منهای یک - واحد شماره b21 .
50 تا 100
سرقفلی
مجتمع تجاری عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک شماره 18/1
50 تا 100
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 147
50 تا 100
آپارتمان
پروژه مشارکتی امید - رسالت 81- بلوک شمالی c10 طبقه همکف واحد یک .
50 تا 100
سرقفلی
پاساژ آسیا میدان 17 شهریور طبقه سوم پلاک 22
50 تا 100
سرقفلی
مجتمع عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه همکف مغازه شماره 31
50 تا 100
زمین1-1-35-50
خیابان توحید 6- کوچه اول سمت راست - روبروی میرزایی 1 .
50 تا 100
آپارتمان
پروژه مشارکتی امید - رسالت 81- بلوک جنوبی c10 - طبقه چهارم - واحد 407 .
50 تا 100
پاساژ تجاری6-3-40-11-1-0-3
بلوار مصلی - مصلی 11 - مجتمع تجارتی ابن سینا - طبقه همکف
50 تا 100
سرقفلی
پاساژ آسیا میدان 17 شهریور طبقه سوم پلاک 5
50 تا 100
سرقفلی
مجتمع عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه همکف مغازه شماره 30
50 تا 100
سرقفلی
ابتدای خیابان سرخس مجتمع عباسقلی خان طبقه 1 شماره 201
50 تا 100
سرقفلی
مجتمع تجاری عباسقلی- پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 291
50 تا 100
سرقفلی
مجتمع تجاری عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 26/1
50 تا 100
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 214
50 تا 100
آپارتمان
پروژه مشارکتی امید - رسالت 81- بلوک جنوبی c10 - طبقه همکف - واحد 6 .
50 تا 100
آپارتمان
پروژه مشارکتی امید - رسالت 81- بلوک جنوبی c10- طبقه همکف - واحد 4 .
50 تا 100
سرقفلی
مجتمع تجاری عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 14/1
50 تا 100
تجاری
حاشیه خیابان نواب صفوی- پروژه سروش - قطاع 3- طبقه اول - واحد شماره f4 .
50 تا 100
تجاری
حاشیه خیابان نواب صفوی- پروژه سروش- قطاع 3- طبقه اول- واحد شماره f11 .
50 تا 100
سرقفلی6-3-40-3-1-0-21
بلوار مصلی- مصلی 11- مجتمع ابن سینا طبقه همکف
50 تا 100
تجاری
حاشیه خیابان نواب صفوی- پروژه سروش- قطاع 3- طبقه منهای یک- واحد شماره b4 .
50 تا 100
سرقفلی واحد تجاری5-1-1-8-1-0-127
ابتدای خیابان سرخس - مجتمع تجاری عباسقلی خان - فاز 1 - طبقه همکف- واحد 8
50 تا 100
آپارتمان
پروژه مشارکتی امید - رسالت 81 - بلوک جنوبی c10 - طبقه چهارم - واحد 408 .
50 تا 100
آپارتمان
پروژه مشارکتی امید - رسالت 81- بلوک شمالی c10- طبقه پنجم - واحد 504 .
50 تا 100
سرقفلی
مجتمع عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 39/1
50 تا 100
پاساژ تجاری6-3-40-3-1-0-21
بلوار مصلی - مصلی 11 - مجتمع تجارتی ابن سینا - طبقه هکف
50 تا 100
تجاری
میدان 17 شهریور - طبقه سوم- پلاک 1 .
50 تا 100
آپارتمان
پروژه مشارکتی امید - رسالت 81- بلوک جنوبی c10 - طبقه چهارم واحد 405 .
50 تا 100
تجاری
میدان 17 شهریور - طبقه سوم- پلاک 2 .
50 تا 100
آپارتمان
پروژه مشارکتی امید - رسالت 81 - بلوک شمالی c10 طبقه همکف واحد 2 .
50 تا 100
آپارتمان
خیابان عامل 45- بیست متری حجت - طبقه اول .
450 تا 500
آپارتمان6-2-63-22-1-57
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد 2 غربی - طبقه 2 .
400 تا 450
آپارتمان6-2-63-22-1-56
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد 3 غربی - طبقه دوم .
400 تا 450
آپارتمان6-2-63-22-1-47
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد یک غربی - طبقه اول .
400 تا 450
پاساژ تجاری2-16-115-6-3-305-305
مجتمع سپاد-بازار کاوه-کاوه 3- طبقه1- واحد 305
400 تا 450
آپارتمان6-2-63-22-1-49
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد 2 شرقی - طبقه 2 .
400 تا 450
آپارتمان6-2-63-22-1-50
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد 3 شرقی - طبقه 2 .
400 تا 450
آپارتمان6-2-63-22-1-44
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد 4 غربی - طبقه اول .
400 تا 450
آپارتمان
خیابان عامل 45- بیست متری حجت - طبقه اول .
400 تا 450
آپارتمان6-2-63-22-1-48
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد یک شرقی - طبقه 2 .
400 تا 450
آپارتمان 6-2-63-22-1-37
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد یک شرقی - طبقه اول .
400 تا 450
آپارتمان6-2-63-22-1-40
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد 4 شرقی - طبقه اول .
400 تا 450
پاساژ تجاری2-16-115-6-3-305-305
مجتمع سپاد-بازار کاوه-کاوه 3- طبقه1- واحد
400 تا 450
آپارتمان6-2-63-22-1-38
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد 2 شرقی - طبقه اول .
400 تا 450
آپارتمان6-2-63-22-1-39
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد 3 شرقی - طبقه اول .
400 تا 450
آپارتمان6-2-63-22-1-45
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد 3 غربی - طبقه اول .
400 تا 450
آپارتمان6-2-63-22-1-55
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد 4 غربی - طبقه 2 .
400 تا 450
آپارتمان6-2-63-22-1-58
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد یک غربی - طبقه 2 .
400 تا 450
آپارتمان6-2-63-22-1-43
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد 5 غربی - طبقه اول .
400 تا 450
سرقفلی
مجتمع عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 74/1
400 تا 450
آپارتمان6-2-63-22-1-54
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد 5 غربی - طبقه 2 .
400 تا 450
آپارتمان6-2-63-22-1-46
مجتمع ابریشم - میدان 17 شهریور - واحد 2 غربی - طبقه اول .
400 تا 450
مغازه تجارتی2-16-115-6-3-305-305
خیام شمالی - مجتمع تجارتی کاوه 3 - طبقه منفی یک - واحد 305
400 تا 450
زمین1-1-7-27
میدان صاحب الزمان - خیابان ثنایی پلاک 285 .
4 تا 4.5 میلیارد
تجاری
خیابان 17 شهریور - پروژه رشد- بلوک c قطاع 4 - طبقه منهای یک- واحد شماره 144
300 تا 350
تجاری
خیابان طبرسی- پروژه آرمیتاژ - قطاع 3- طبقه منهای یک- واحد شماره 102
300 تا 350
تجاری
خیابان طبرسی- پروژه آرمیتاژ- قطاع 3- طبقه منهای یک- واحد شماره 125
300 تا 350
زمین1-163-33-3
جاده سیمان شهرک قرقی ( مهرگان)
28- بیش از 5 میلیارد
آپارتمان2-17-90-4
بلوار توس 52- مجتمع یاس - بلوک 14- طبقه 10- واحد 1 .
250 تا 300
تجاری
خیابان طبرسی- پروژه آرمیتاژ - قطاع 3 - طبقه 1 - واحد شماره 310
200 تا 250
آپارتمان
خیابان عامل 45- بیست متری حجت - طبقه اول .
200 تا 250
تجاری
خیابان 17 شهریور - پروژه رشد - بلوک c قطاع 4- طبقه منهای یک- واحد شماره 146
200 تا 250
تجاری
خیابان طبرسی- پروژه آرمیتاژ- قطاع 3- طبقه منهای یک - واحد شماره 127
200 تا 250
تجاری6-0-1-21-12-12
مجیدیه 27 دور میدان طبقه همکف میانی قطعه 4
200 تا 250
زیرزمین تجاری8-10-78-16-1-1
زیرزمین تجاری واقع در نبش امام رضا 69 پلاک226
1میلیارد تا 1.5 میلیارد
آپارتمان2-17-90-4
بلوار توس 52- مجتمع یاس- بلوک 14- طبقه 1- واحد 7 .
150 تا 200
تجاری
مجتمع تجاری عباسقلی خان - پنج راه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه همکف مغازه شماره 101
150 تا 200
زمین10-5-120-37
توس 56- پلاک 23 .
150 تا 200
زمین1897-1-20-2
انتهای خیام شمالی- شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 125
100 تا 150
تجاری
خیابان شیرازی- پروژه ونک - قطاع یک - طبقه اول - واحد شماره 426
100 تا 150
زمین غیرمحصور2-20-1-1067
بلوار خیام-بعد از الماس شرق-روستای اسماعیل آبادقطعه شماره 126
100 تا 150
تجاری
خیابان شیرازی- پروژه ونک - قطاع یک - طبقه اول - واحد شماره 437
100 تا 150
زمین2-20-1-1067
انتهای بلوار خیام شمالی شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 3
100 تا 150
سرقفلی
مجتمع عباسقلی خان- پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 246
100 تا 150
زمین غیر محصور2-20-1-1067
بلوار خیام بعد از الماس شرق -روستای اسماعیل آباد قطعه شماره 123
100 تا 150
تجاری
خیابان شیرازی- پروژه ونک - قطاع یک و نیم طبقه - واحد شماره 306
100 تا 150
تجاری
خیابان شیرازی- پروژه ونک- قطاع یک و نیم طبقه - واحد شماره 307
100 تا 150
تجاری
خیابان شیرازی- پروژه ونک - قطاع یک - طبقه اول - واحد شماره 421
100 تا 150
تجاری
خیابان 17 شهریور- پروژه رشد- بلوک c قطاع 4- طبقه منهای یک- واحد شماره 147
100 تا 150
زمین1897-1-20-2
انتهای بلوار خیام شمالی - شهرک الماس - اراضی اسماعیل آباد قطعه 126
100 تا 150
تجاری
خیابان 17 شهریور - پروژه رشد - بلوک c - قطاع 4- طبقه منهای یک - واحد شماره 129
100 تا 150
سرقفلی
مجتمع عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه همکف مغازه شماره 20
100 تا 150
آپارتمان2-17-90-4
بلوار توس 52- مجتمع یاس- بلوک 14- طبقه 1- واحد 5 .
100 تا 150
تجاری
خیابان شیرازی- پروژه ونک- قطاع یک - نیم طبقه واحد شماره 304
100 تا 150
سرقفلی
مجتمع عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه همکف مغازه شماره 19
100 تا 150
تجاری
خیابان شیرازی- پروژه ونک - قطاع یک - طبقه اول - واحد شماره 423
100 تا 150
تجاری
خیابان شیرازی - پروژه ونک قطاع یک و نیم طبقه - واحد شماره 305
100 تا 150
تجاری
حاشیه خیابان نواب صفوی- پروژه سروش - قطاع 3- طبقه اول - واحد شماره f8 .
100 تا 150
تجاری
خیابان شیرازی- پروژه ونک - قطاع یک طبقه اول واحد شماره 416
100 تا 150
زمین5-3-76-6
بلوار 47 متری میرزا کوچک خان - 20 متری عرب - بین میلان اول و دوم .
1.5 تا 2 میلیارد