پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
  
  
  
  
  
  
آدرس
  
رزرو شدهواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
36.3
میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه A- پلاک 1084
  
رزرو شدهواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
35.86

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه A - پلاک 1094

  
رزرو شدهواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
32.79

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه A پلاک 1102

  
آماده ی واگذاریواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
32.81

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه A پلاک 1114

  
آماده ی واگذاریواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
33.12

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه A پلاک 1032

  
آماده ی واگذاریواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
38.25

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه A پلاک 1028

  
آماده ی واگذاریواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
37.01

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه A پلاک 1148

  
آماده ی واگذاریواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
37.79

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه A پلاک 1150

  
رزرو شدهواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
30.48

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه B پلاک 2009

  
آماده ی واگذاریواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
26.28

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه B پلاک 2119

  
رزرو شدهواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
28.94

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه B پلاک 2117

  
رزرو شدهواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
28.98

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه B پلاک 2115

  
رزرو شدهواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
30.95

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه B پلاک 2093

  
رزرو شدهواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
33.2

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه B پلاک 2054

  
رزرو شدهواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
37.81

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه B پلاک 2052

  
رزرو شدهواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
33.2

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه B پلاک 2048

  
رزرو شدهواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
32.8

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه B پلاک 2110

  
رزرو شدهواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
31.42

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه B پلاک 2105

  
آماده ی واگذاریواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
31.38

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه C پلاک 3159

  
رزرو شدهواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
25.82

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه C پلاک 3153

  
رزرو شدهواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
40.78

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه C پلاک 3135

  
آماده ی واگذاریواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
21.1

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه C پلاک 3125

  
رزرو شدهواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
44.07

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه C پلاک 3111

  
آماده ی واگذاریواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
22.95

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه C پلاک 3109

  
آماده ی واگذاریواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
39.28

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه C پلاک 3019

  
آماده ی واگذاریواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
28.6

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه C پلاک 3080

  
آماده ی واگذاریواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
23.5

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه D پلاک 4011

  
رزرو شدهواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
22

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه D پلاک 4007

  
آماده ی واگذاریواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
21.72

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه D پلاک 4005

  
آماده ی واگذاریواحد تجاری
ريال 0
آماده تحویل
21.66

میدان حافظ - پروژه اطلس - طبقه D پلاک 4003

1 - 30بعدی