پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه
  
  
  
  
آدرس
  
  
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد شماره 509
ریال2,334,600,000
12.97
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 517
7,732,800,000 ریال
35.80
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر واحد 522
7,232,400,000 ریال
40.18
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 529
7,066,800,000 ریال
39.26
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 524
7,013,940,000 ریال
40.31
تجاری(ملک شماره 4)قابل واگذاری7-9-86-1تجاری
پروژه اطلس- طبقه D - واحد D278- شماره 4052
6،630،000،000ریال(قیمت کارشناسی شده پایه)
43.11
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 527
6,597,000,000 ریال
36.65
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 514
6,541,080,000 ریال
41.93
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 528
6,422,400,000 ریال
35.68
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، طبقه دوم ، واحد شماره 502
5,844,960,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 516
5,644,800,000 ریال
31.36
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 519
5,397,840,000 ریال
24.99
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 520
5,268,240,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 518
5,253,120,000 ریال
24.32
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 523
5,101,380,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 515
5,077,800,000 ریال
28.21
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 526
4,764,600,000 ریال
26.47
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 525
4,743,000,000 ریال
26.35
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 512
4,483,800,000 ریال
24.91
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 513
4,406,400,000 ریال
24.48
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، آسمان دو ، واحد 506
3,943,800,000 ریال
21.91
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31-1تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، آسمان دو ، واحد 504
3,283,200,000 ریال
تجاری(ملک شماره 8)قابل واگذاریتجاری
پروژه آرمیتاژ- قطاع سه- طبقه منهای یک-واحد شماره 125
2،250،000،000ریال(کارشناسی شده پایه)
29.00
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد شماره 511
2,901,600,000 ریال
16.12
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31-1تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد شماره 510
2,700,000,000 ریال
15.00
آسمان دو قابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، طبقه دوم ، واحد شماره 501
2,584,920,000
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، آسمان دو ، واحد 503
2,180,880,000 ریال
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، آسمان دو ، واحد 508
2,136,600,000 ریال
11.87
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، آسمان دو ، واحد 507
2,116,800,000 ریال
9.80
تجاری(ملک شماره 5)قابل واگذاری7-9-86-1تجاری
پروژه اطلس-طبقه D -واحد D200 -شماره 4015
16،650،000،000ریال(کارشناسی شده پایه)
118.68
مجتمع تجاری آسمان دوقابل واگذاری7-3-83-31تجاری
میدان 17 شهریور ، تقاطع خیابان دانش شرقی و شهید صدر ، واحد 521

10,108,800,000 ریال
46.80
تجاری(ملک شماره 7)قابل واگذاریتجاری
خیابان شیرازی-پروژه ونک-قطاع یک-طبقه یک-واحد شماره 426
1،850،000،000ریال(کارشناسی شده پایه)
21.81
تجاری(10)قابل واگذاری1-7-45-1تجاری
برج سلمان، خیابان راهنمایی نبش سلمان فارسی، مغازه واحد شماره 46
130.74
تجاری(5)قابل واگذاری7-3-13-9-1-0-4تجاری
حاشیه میدان 17 شهریور، پاساژ کیمیا ، طبقه منهای دو، واحد 46
13.89
آپارتمان  سبحان شماره  هفتقابل واگذاری3-30-189-8مسکونی
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه  2 - واحد هفت
آپارتمان  سبحان شماره  دهقابل واگذاری3-30-189-8مسکونی
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه 2- واحد 10
تجاریقابل واگذاری7-9-86-1تجاری
سیدی، پروژه اطلس، طبقه C، واحد C 165، شماره 3119
85.09
تجاری(11)قابل واگذاری7-9-86-1تجاری
شرکت الماس تابان کیش  واقع در سیدی،پروژه اطلس،طبقه D، واحد D279، شماره 4050
43.00
تجاری(6)قابل واگذاری7-3-13-9-1-0-5تجاری
آپارتمان  سبحان شماره یکقابل واگذاری3-30-189-8مسکونی
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه 1- واحد 1
تجاری(1)قابل واگذاریتجاری
خیابان شیرازی، پروژه ونک، قطاع یک نیم طبقه واحد شماره 304
17.76
تجاری(3)قابل واگذاریتجاری
خیابن شیرازی، پروژه ونک قطاع یک طبقه اول  واحد شماره 416
12.00
آپارتمان  سبحان شماره  نهقابل واگذاری3-30-189-8مسکونی
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه  2 - واحد 8
تجاری(9)قابل واگذاری1-7-45-1تجاری
برج سلمان، خیابان راهنمایی نبش سلمان فارسی، مغازه واحد شماره 37
73.64
آپارتمان  سبحان شماره  هشتقابل واگذاری3-30-189-8مسکونی
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه 2- واحد 7
آپارتمان  سبحان شماره  پنجقابل واگذاری3-30-189-8مسکونی
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه 1- واحد 5
تجاری(7)قابل واگذاری7-3-13-9-1-0-0تجاری
حاشیه میدان 17شهریور، پاساژ کیمیا طبقه منهای دو ، واحد 2
13.85
تجاری(12)قابل واگذاری7-9-56-1تجاری
سیدی،پروژه اطلس، طبقه D، واحد D287، شماره 4036
42.73
آپارتمان  سبحان شماره  ششقابل واگذاری3-30-189-8مسکونی
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه 2- واحد 6
آپارتمان  سبحان شماره  سهقابل واگذاری3-30-189-8مسکونی
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه 1- واحد 3
آپارتمان  سبحان شماره  دوقابل واگذاریمسکونی
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه 1- واحد 2
تجاری(4)قابل واگذاریتجاری
خیاان طبرسی ، پروژه آرمیتاژ ، قطاع سه ، طبقه منهای یک،  واحد شماره 148
51.00
آپارتمان  سبحان شماره  چهارقابل واگذاری3-30-189-8مسکونی
رسالت 81- مجتمع سبحان - بلوک 3 - طبقه 1- واحد 4
تجاری(8)قابل واگذاری1-7-45-1تجاری
برج سلمان، خیابان راهنمایی نبش سلمان فارسی، مغازه واحد شماره 36
75.47
تجاری(13)قابل واگذاری7-9-86-1تجاری
سیدی، پروژه اطلس، طبقه D، واحد D288، شماره 4034
43.15
تجاری(2)قابل واگذاریتجاری
خیابان شیرازی، پروژه ونک قطاع یک طبقه اول واحد شماره 406
17.19