پرش از دستورهای نوار
رد کردن تا محتوای اصلی
ورود به سامانه

صفحه اصلی

:

لیست املاک :املاک مزایده ایجهت باز کردن منو (در پنجره جدید) از کلید های SHIFT+ENTER استفاده نمایید.گشودن منوگشودن منو

لیست املاک موجود در تالار
  
  
  
  
  
آدرس ملک
اطلاعات تکمیلی ملک
  
  
توضیحات مرتبط با ملک و واگذاری
  
  
  
  
  
  
  
  
  
زمین
منطقه 2
انتهای بلوار خیام شمالی شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 34
100 تا 150
مراتب طی نامه شماره 62/166802 برای شرکت تلاشگران مشرق زمین رزرو گردید .
دارد
زمین
منطقه 2
انتهای بلوار خیام شمالی شهرک الماس اراضی اسماعیل آباد قطعه 36
100 تا 150
برای شرکت تلاشگران مشرق زمین رزرو گردید ، مطابق با نامه شماره 62/166802 مورخ 95/8/25
دارد
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع تجاری عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 3/1
50 تا 100
رزرو برای بنیاد تعاون ارتش. وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج می گردد .
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع تجاری عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 14/1
50 تا 100
رزرو جهت بنیاد تعاون ارتش . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید .
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع تجاری عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 17/1
50 تا 100
رزرو جهت بنیاد تعاون ارتش . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید .
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع تجاری عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک شماره 18/1
50 تا 100
رزرو جهت بنیاد تعاون ارتش .وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید .
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع تجاری عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 26/1
50 تا 100
رزرو جهت بنیاد تعاون ارتش . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید .
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 39/1
50 تا 100
رزرو جهت بنیاد تعاون ارتش . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید .
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 73/1
تا 50
رزرو برای بنیاد تعاون ارتش . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید .
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه منهای یک مغازه شماره 74/1
400 تا 450
برای بنیاد تعاون ارتش رزرو گردید . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج می گردد .
سرقفلی
منطقه 5
ابتدای خیابان سرخس مجتمع عباسقلی خان طبقه 1 شماره 201
50 تا 100
رزرو جهت بنیاد تعاون ارتش . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید .
سرقفلی اجاره
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه همکف مغازه شماره 19
100 تا 150
برای بنیاد تعاون ارتش رزرو گردید . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج می گردد . و سپس مطابق با نامه شماره 62/188167 مورخ 96/10/7 به نام خانم فاطمه نوذری بوکالت صابر وحید رزرو گردید
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه همکف مغازه شماره 20
100 تا 150
برای بنیاد تعاون ارتش رزرو گردید . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید . و سپس مطابق با نامه شماره 62/188167 مورخ 96/10/7 به نام خانم فاطمه نوذری بوکالت صابر وحید رزرو گردید
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه همکف مغازه شماره 30
50 تا 100
رزرو جهت بنیاد تعاون ارتش .وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید . و سپس مطابق با نامه شماره 62/188167 مورخ 96/10/7 به نام خانم فاطمه نوذری بوکالت صابر وحید رزرو گردید
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع عباسقلی پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه همکف مغازه شماره 31
50 تا 100
رزرو جهت بنیاد تعاون ارتش .  وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید . و سپس مطابق با نامه شماره 62/188167 مورخ 96/10/7 به نام خانم فاطمه نوذری بوکالت صابر وحید رزرو گردید
زمین
منطقه 9
آب و برق - لاله 14 پلاک 6
500 تا 550
وفق نامه شماره 62/225422 از رزرو شرکت شهر آتیه خارج گردید .  طی نامه شماره 62/233614 برای شرکت به آبساز پیروز رزرو گردید . طی نامه شماره 62/233614  شرکت به آبساز پیروز ،از رزرو خارج شد .
براساس نامه شماره 62/238646  - 95/12/4برای آقای رضا مدرس زاده نماینده شرکت به آبساز پیروز رزرو گردید . در تاریخ 95/12/15 و با عنایت به انقضای مهلت 10 روزه بابت رزرو ملک و با توجه به دستور مدیر محترم املاک از ملک مذکور و درخواست انصراف متقاضی طی نامه شماره 62/248220 - 95/12/16 از ملک فوق ، رفع فریز می گردد از سوی آقای علی لقماننیا وکیل آقای علی مرادی زاده به شماره 62/87025 مورخ 96/5/8 رزرو گردید . براساس نامه انصراف آقای علی مرادی زاده به شماره 62/100969 مورخ 96/5/25 ملک فوق از حالت رزرو خارج گردید .  براساس نامه شماره 62/110275 مورخ 96/6/6 ملک فوق برای شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی رزرو گردید .
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع تجاری عباسقلی- پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 291
50 تا 100
رزرو جهت بنیاد تعاون ارتش . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید .
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع عباسقلی - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 288
تا 50
رزرو برای بنیاد تعاون ارتش . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید، و سپس مطابق با نامه شماره 62/188167 مورخ 96/10/7 به نام خانم فاطمه نوذری بوکالت صابر وحید رزرو گردید
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 286
تا 50
رزرو برای بنیاد تعاون ارتش . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید . و سپس مطابق با نامه شماره 62/188167 مورخ 96/10/7 به نام خانم فاطمه نوذری بوکالت صابر وحید رزرو گردید
زمین
منطقه 1
خیابان احمد آباد -  محتشمی 5
3 تا 3.5 میلیارد
رزرو جهت شرکت کاوش پی طی دستور آقایان جنگی و شورابی.براساس نامه شماره 26/96/125073 مورخ 96/6/29 مدیریت محترم امور مالی و وفق دستور آقای مهندس احمد زاده  ، ملک مذکور برای شرکت  سرمایه گذاری شهر آتیه رزرو گردید .
دارد
ویلایی
منطقه 1
خیابان احمد آباد  - محتشمی 5
3 تا 3.5 میلیارد
رزرو جهت شرکت کاوش پی طی دستور آقایان جنگی و شورابی. براساس نامه شماره 26/96/125073 مورخ 96/6/29  مدیریت محترم امور مالی و وفق دستور آقای مهندس احمد زاده ملک مذکور برای شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه رزرو گردید .
دارد
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع عباسقلی خان- پنجراه پایین خیابان- ابتدای جاده سرخس- وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 285
تا 50
رزرو برای بنیاد تعاون ارتش.وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید . و سپس مطابق با نامه شماره 62/188167 مورخ 96/10/7 به نام خانم فاطمه نوذری بوکالت صابر وحید رزرو گردید
سرقفلی
منطقه 7
پاساژ آسیا میدان 17 شهریور طبقه منهای دوم پلاک 38
50 تا 100
وفق نامه شماره 62/59574 مورخ 96/3/29 مغازه فوق برای خانم منصوره زمانیان گوارشکی رزرو گردید . با توجه به درخواست انصراف متقاضی به شماره 62/65655 مورخ 96/4/8 ، مغازه فوق از حالت رزرو خارج گردید .  با توجه به نامه شماره 30/96/141575 مورخ 96/7/24 تا تعیین تکلیف وضعیت مالکیت شهرداری ، واحد فوق از سایت حذف می گردد .
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان-ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 271
تا 50
رزرو برای بنیاد تعاون ارتش . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید . و سپس مطابق با نامه شماره 62/188167 مورخ 96/10/7 به نام خانم فاطمه نوذری بوکالت صابر وحید رزرو گردید
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع عباسقلی خان- پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 270
تا 50
رزرو برای بنیاد تعاون ارتش . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید ، و سپس مطابق با نامه شماره 62/188167 مورخ 96/10/7 به نام خانم فاطمه نوذری بوکالت صابر وحید رزرو گردید
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع تجاری عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 269
تا 50
رزرو برای بنیاد تعاون ارتش . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید . و سپس مطابق با نامه شماره 62/188167 مورخ 96/10/7 به نام خانم فاطمه نوذری بوکالت صابر وحید رزرو گردید.
سرقفلی
منطقه 7
پاساژ آسیا میدان 17 شهریور طبقه سوم پلاک 5
50 تا 100
براساس نامه شماره 30/96/141575 مورخ 96/7/24 مدیریت محترم املاک و تا تعیین تکلیف قطعی مالکیت شهرداری ، واحد فوق از سایت حذف می گردد .
دارد
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 265
تا 50
رزرو برای بنیاد تعاون ارتش . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید . و سپس مطابق با نامه شماره 62/188167 مورخ 96/10/7 به نام خانم فاطمه نوذری بوکالت صابر وحید رزرو گردید
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان - ابتدای جاده سرخس - وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 254
تا 50
رزرو برای بنیاد تعاون ارتش .  وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید . و سپس مطابق با نامه شماره 62/188167 مورخ 96/10/7 به نام خانم فاطمه نوذری بوکالت صابر وحید رزرو گردید
سرقفلی
منطقه 5
مجتمع عباسقلی خان - پنجراه پایین خیابان ابتدای جاده سرخس وحدت 22 طبقه مثبت یک مغازه شماره 252
تا 50
رزرو برای بنیاد تعاون ارتش . وفق دستور آقای مهندس پژم در هامش نامه شماره 516/95/255924 ملک از حالت رزرو خارج گردید ، و سپس مطابق با نامه شماره 62/188167 مورخ 96/10/7 به نام خانم فاطمه نوذری بوکالت صابر وحید رزرو گردید.
1 - 30بعدی